portalmlawa@wp.pl

Tel. 691310344


Dzisiaj jest: 25 Wrzesień 2022    |    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil

R E G I O N


W czwartek 11 grudnia rusza VI Warmiński Jarmark Świąteczny. Ratusz zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym.

Konkurs na najlepszy obraz malowany światłem LightPainting polega na wykonaniu zdjęcia w technologii light painting (malowanie światłem), podczas VI Warmińskiego Jarmarku Świątecznego. Zdjęcie może zostać wykonane przez uczestnika konkursu osobiście lub przy pomocy fotografa obecnego na terenie Starego Miasta w Olsztynie (na Targu Rybnym przy pomniku św. Jakuba w dniach 12 i 13 grudnia, w godz. 18.00-18.45 i 20.00-20.45). Prace można przesyłać do 13 grudnia, do godz. 21.00.

Regulamin konkursu o nazwie

"Konkurs na najlepszy obraz malowany światłem LightPainting "

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu "Konkurs na najlepszy obraz malowany światłem

LightPainting" w ramach Warmińskiego Jarmarku Świątecznego (zwanego dalej "Konkursem") jest Urząd Miasta Olsztyna, z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1, zwany dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Philips Lighting Poland SA, z siedzibą w Pile (adres: ul. Kossaka 150, 64-920 Piła), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000060888, NIP: 764-00-01-443, o kapitale zakładowym w wysokości 162.457.300 PLN wpłaconym w całości, zwany dalej „Fundatorem”.

3. Konkurs zostanie ogłoszony na fanpage'u na Facebook'u Miasta Olsztyn (facebook.com/olsztyn.eu) oraz stronach internetowych Urzędu Miasta www.olsztyn.eu i www.jarmark.olsztyn.eu. Informacje o konkursie będą rozpowszechnianie w Internecie w trakcie jego trwania.

4. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz Fundatora, zostanie zamieszczony również w opisie galerii konkursowej opublikowanej na stronie Serwisu www.facebook.com/olsztyn.eu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. LightPainting może być wykonany przez jedną osobę lub zespół osób, z tym zastrzeżeniem, że nagrodę w imieniu grupy może otrzymać tylko 1 reprezentant zespołu.

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i stali współpracownicy Organizatora i

Fundatora oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§3. Warunki udziału i przebieg konkursu.

1. Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia na fanpage'u na FB Urzędu Miasta Olsztyna 11.12.2014 roku do momentu publicznego ogłoszenia listy zwycięzców. Zgłaszania prac konkursowych można dokonywać od 11.12.2014 roku od godz. 15:00 do 13.12.2014 roku do godziny 21:00 zgodnie ze sposobem opisanym w §3 pkt. 2.

2. Aby zostać Uczestnikiem Konkursu należy w terminie od dnia 11.12.2014r. do dnia 13.12.2014r. do godz.: 21:00 podczas Jarmarku Świątecznego wykonać zdjęcie techniką LightPainting i wyrazić pisemną zgodę na wzięcie udziału w konkursie.

3. LightPainting może zostać wykonany przez uczestnika Konkursu osobiście lub przy pomocy fotografa organizatora obecnego na terenie Starego Miasta w Olsztynie na Targu Rybnym przy pomniku św. Jakuba w dniach 12 i 13 grudnia 2014 roku w godzinach 18:00-18:45 i 20:00-20:45.

4. Wykonanie zdjęcia LightPainting i wyrażenie zgody na udział w konkursie zgodnie ze sposobem wskazanym w §3 pkt. 2 jest jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.

5. Organizator Konkursu opublikuje w galerii fanpage'a UM Olsztyna w serwisie Facebook (facebook.com/olsztyn.eu) album zawierający wybór utworów fotograficznych zgłoszonych na konkurs. Zdjęcia będą dodawane do galerii wieczorem po każdym dniu, w którym będą wykonywane (12 i 13 grudnia 2014 roku).

6. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie więcej niż jeden utwór fotograficzny (LightPainting).

7. Uczestnik Konkursu - w odniesieniu do zgłoszonego utworu fotograficznego (LightPainting) oświadcza, że: przedstawiony przez Uczestnika utwór jest dziełem oryginalnym, wykonanym podczas tegorocznej edycji Warmińskiego Jarmarku Świątecznego, a Uczestnik ma do niego pełne i wyłączne prawa autorskie, nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgód i zezwoleń, o których mowa w pkt. od 8 do 15.

8. W przypadku samodzielnego wykonania zdjęcia zgłoszenie z załączoną fotografią należy wysłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Przy zgłoszeniu (wysyłaniu pracy konkursowej) w treści maila musi być podana formuła:

"Oświadczam, że zapoznałem/-am się z postanowieniami regulaminu konkursu na najlepszy obraz malowany światłem LightPainting organizowanego przez Urząd Miasta Olsztyna i akceptuję bez zastrzeżeń jego treść." podpisana imieniem i nazwiskiem autora pracy konkursowej. Załącznik dołączony do wiadomości email nie może przekraczać 15 MB. Uczestnik może wysłać kilka wiadomości email.

9. Dłuższy bok przesłanej grafiki/zdjęcia musi być co najmniej w wymiarze 1920px.

10.W przypadku samodzielnego wykonania zdjęcia Uczestnik konkursu oświadcza, że udziela Organizatorowi i Fundatorowi licencji na wykorzystanie zdjęć do celów przeprowadzenia konkursu, jego promocji i stworzenia dokumentacji jego przeprowadzenia, w tym umieszczenia wykonanych zdjęć/grafik w galerii prac konkursowych na fanpage'ach oraz stronach internetowych Organizatora i Fundatora.

11.W przypadku samodzielnego wykonania zdjęcia Uczestnik konkursu oświadcza, że jeżeli otrzyma I, II lub III miejsca w konkursie, przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa zależne i majątkowe do zdjęć (Light Painting), o których mowa w §3 pkt. 2 na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć, ich części albo fragmentów - wytwarzanie określoną techniką, ich części albo fragmentów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, a także w zakresie:

· zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych;

· zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w telewizji;

· zwielokrotniania i wykorzystania w reklamie;

· wprowadzania do pamięci komputera, zapisywania w pamięci trwałej komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych (uploading, downloading);

· zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych;

· zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, w tym upubliczniania w sieci WWW w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie dzieła przez każdego z użytkowników sieci publicznej;

· digitalizacja;

b) w zakresie obrotu zdjęciami (Light Painting) oryginałem albo kopiami, egzemplarzami, na których zdjęcia (Light Painting), ich części albo fragmenty utrwalono - wprowadzenie do pamięci komputera i wyświetlanie na stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach elektronicznych (a w szczególności na komputerach PC, notebookach, padach, innych urządzeniach przenośnych, ekranach telefonów komórkowych, tablicach reklamowych, ekranach kinowych, wielkoformatowych ekranach), wprowadzenie do sieci informatycznej;

c) w zakresie rozpowszechniania zdjęć (Light Painting), ich części lub fragmentów w sposób inny niż określony w pkt. 1 i 2 powyżej: publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publiczne udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, przy czym rozpowszechnienie zdjęć, jego części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji, niezależnie od sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana;

d) innych polach eksploatacji – w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

12. Przeniesienie autorskich praw nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

13.W przypadku samodzielnego wykonania zdjęcia Uczestnik konkursu oświadcza, że jeżeli otrzyma I, II lub III miejsca w konkursie wyraża zgodę na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania praw zależnych przez organizatora Konkursu do zdjęć, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach tych uprawnień Organizator w szczególności ma prawo do dowolnego wykorzystywania całości lub swobodnie wybranych elementów zdjęć.

14.W przypadku samodzielnego wykonania zdjęcia Uczestnik konkursu oświadcza, że jeżeli otrzyma I, II lub III miejsca w konkursie zrzeka się wykonywania uprawnienia wynikającego z art. 2 ust. 5 Ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne.

15.Uczestnik Konkursu oświadcza, iż utwór fotograficzny (Light Painting) przesłany jako zgłoszenie do Konkursu nie narusza praw autorskich, ani innych praw osób trzecich oraz że

prawa autorskie Organizatora konkursu oraz Fundatora do tego przedmiotu umowy nie są ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich w zakresie objętym niniejszym regulaminem.

16.W przypadku zgłoszenia roszczeń o czyny nieuczciwej konkurencji lub naruszenie praw autorskich osób trzecich w stosunku do zdjęć zgłoszonych do Konkursu, o którym mówi tenże regulamin, Uczestnik Konkursu poniesie wszelkie koszty związane z odszkodowaniami, kosztami procesu, kosztami zastępstwa procesowego niezbędne do zwolnienia Organizatora konkursu i Fundatora z odpowiedzialności.

17.Organizatorowi Konkursu i Fundatorowi przysługują prawa dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych w zakresie objętym niniejszym regulaminem.

18. Po przesłaniu pracy konkursowej Uczestnik nie może dokonywać w niej jakichkolwiek zmian lub uzupełnień.

19.Organizator Konkursu ani Fundator nie zwracają Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.

§4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. W Konkursie zostaną wyłonieni 3 Zwycięzcy w sposób następujący: 3 zwycięzców Konkursu wybierze Jury Konkursowe składające się z przedstawicieli Organizatora i Fundatora,

2. Jury Konkursowe dokona wyboru trzech Zwycięzców w dniu 13.12.2014 od momentu zamknięcia przyjmowania zgłoszeń konkursowych, kierując się walorami artystycznymi oraz zgodnością zgłoszonych utworów fotograficznych z tematyką Konkursu.

3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej oraz o sposobie odbioru nagrody poprzez wysłanie przez Organizatora wiadomości e-mail na adres wskazany przez uczestnika w formularzu pisemnej zgody, której wypełnienie było warunkiem przystąpienia do konkursu. 4. Decyzja jury konkursowego dotycząca wyłonienia Prac Nagrodzonych zostanie ogłoszona na fanpage’u www.facebook.com/olsztyn.eu na Facebooku w niedzielę 14.12.2014.

§5. Nagrody.

1. Nagrodami dla Uczestników - autorów prac nagrodzonych są:

1. Nagroda główna: lampka Living Colors kulka z pilotem

2. Nagroda II: lampka Living Colors Bloom z pilotem

3. Nagroda III: lampka Candle Lights

2. Nagrody w konkursie muszą zostać odebrane przez Uczestników w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu w siedzibie Organizatora: Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, Olsztyn, pokój 29.

3. Nagroda zostanie wydana zwycięzcy wyłącznie po okazaniu przez niego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

4. Jeden uczestnik nie może uzyskać więcej niż jednej nagrody. W przypadku wybrania przez jury konkursowe więcej niż jednej pracy tego samego autora autor otrzymuje nagrodę za wyżej zajęte miejsce.

5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na nagrody pieniężne.

6. Prawo do nagrody nie podlega przeniesieniu na osobę trzecią.

7. Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności, jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt. Organizator i Fundator zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora oraz Fundatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

8. W przypadku jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami i ogólnie przyjętymi normami, będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt, Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia Uczestnika konkursu.

9. Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

10. Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

11. Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§6. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także dla celów marketingowych Organizatora i Fundatora.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych są Organizator i Fundator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z miejscowością zamieszkania.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§7. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, Olsztyn, pokój 29 z dopiskiem "Reklamacja dt. konkursu na kartkę świąteczną z Olsztyna" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące Konkursu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

§8. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.jarmark.olsztyn.eu oraz w siedzibie Organizatora i Fundatora.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

KOMENTARZE

Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.JEDNOCZEŚNIE UZYTKOWNICY ZAMIESZCZAJĄC KOMENTARZ OSWIADCZAJĄ, ŻE BIORĄ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI UMIESZCZONE PRZEZ SIEBIE

Share Button

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

013881644
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
Last Week
W tym miesiącu
W ubiegłym miesiącu
Całość
339
606
339
11459111
16704
13570
13881644

Your IP: 3.238.98.39
Server Time: 2022-09-25 07:40:23

PARTNERZY

PORTAL MŁAWA.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Mława 2011