portalmlawa@wp.pl

Tel. 691310344


Dzisiaj jest: 8 Marzec 2021    |    Imieniny obchodzą: Beata, Stefan, Wincenty

R E G I O N


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie poszukuje kandydatów na stanowisko „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

- Formą zatrudnienia jest umowa zlecenie / pełen etat w zadaniowym systemie czasu pracy - informuje - Urszula Krajewska dyrektor PCPR w Mławie. Zatrudnienie wybranej osoby przewidujemy od 1 stycznia 2016r. Chętni na wybrane stanowisko powinni posiadać wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka.

Poza tym osoba ubiegająca się o pracę nie powinna być pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska  nie jest jej zawieszona ani ograniczona. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw  publicznych. Musi także posiadać co najmniej dwuletni staż pracy.

Wymagania merytoryczne

Natomiast wymagania merytoryczne jakie powinni spełniać ubiegający się o wspomniane stanowisko to m.in. znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2015, poz. 332 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do niej, znajomość ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2015, poz. 163 ze zm.). Przewidziane są też wymagania dodatkowe tj. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań, wysoki stopień empatii, nieposzlakowana opinia, kreatywność, umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office, prawo jazdy kat. B i dysponowanie własnym samochodem, umiejętność pracy w zespole.

Do obowiązków pracownika należeć będzie udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej; przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku; pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu; zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej; praca związana z dokonywaniem oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; praca związana z dokonywaniem oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka; zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowana sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej oraz współudział w opracowywaniu z osobą usamodzielnianą i opiekunem usamodzielnienia indywidualnego programu usamodzielnienia; przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej; wydawanie opinii w przedmiocie wytaczania przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej; sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej  lub rodzinnym domu dziecka i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny biologicznej na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie; w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewiduje art. 53 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje art. 61 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; wydawanie opinii w zakresie form pomocy dziecku, rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia, jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba; sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej; współpraca z ośrodkiem adopcyjnym; systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie.

Wymagane dokumenty: CV; kserokopia dowodu osobistego; kserokopia prawa jazdy; kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

Załącznik Nr 1; oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci)

Załącznik Nr 2; oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy

taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego

Załącznik Nr 3; oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Załącznik Nr 4; oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie  z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu

z pełni praw publicznych

Załącznik Nr 5; oświadczenie kandydata o dysponowaniu samochodem

- Załącznik Nr 6; oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodniez ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.)

Brak wyżej wymienionych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Miejsce wykonywanej pracy: teren Powiatu Mławskiego, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

Forma zatrudnienia: praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonywana będzie w ramach umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia/ cały etatw zadaniowym w systemie czasu pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

wymagane dokumenty należy składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Mławie lub za pośrednictwem poczty, ul. Reymonta 4, 06-500 Mława (pokój nr 1), w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - Rekrutacja” w terminie do dnia 17 grudnia 2015r. do godz. 09:00 decyduje data wpływu do Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Mławie;

dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie po wskazanym terminie lub dokumenty niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

telefonicznie; informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie www.bip.pcprmlawa.eu.

KOMENTARZE

Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.JEDNOCZEŚNIE UZYTKOWNICY ZAMIESZCZAJĄC KOMENTARZ OSWIADCZAJĄ, ŻE BIORĄ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI UMIESZCZONE PRZEZ SIEBIE

Share Button

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

MŁAWA. Był koncert i w tle promocja płyty Ingi Piwowarskiej

wtorek, 02, październik 2018 09:23
W piątek 28 września w Państwowej Szkole Muzycznej w Mławie odbył się koncert akordeonowy w... READ_MORE

MŁAWA. Miał ponad 2,5 promila alkoholu i nie miał prawa jazdy. Został zatrzymany.

czwartek, 16, kwiecień 2020 11:57
Trwają czynności mławskiej policji w sprawie nietrzeźwego kierowcy, który w organizmie... READ_MORE
013711700
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
Last Week
W tym miesiącu
W ubiegłym miesiącu
Całość
49
233
282
11290517
1420
9593
13711700

Your IP: 44.192.112.123
Server Time: 2021-03-08 04:39:23

PARTNERZY

PORTAL MŁAWA.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Mława 2011