portalmlawa@wp.pl

Tel. 691310344


Dzisiaj jest: 25 Wrzesień 2022    |    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil

R E G I O N


Przewodniczący Osiedla Kościuszki Tomasz Chodubski złożył w środę 8 stycznia zapowiadaną na listopadowej sesji 2013 roku pisemną skargę na burmistrza do Rady Miasta. Z załączników jakie do niej dołączył wyraźnie wynika, że burmistrz o planowanej elektrociepłowni USKOM-u wiedział już w sierpniu. Dlaczego więc nie poinformował oficjalnie o takiej inwestycji chociażby Radę Miasta? Mało tego na sesji 27 listopada zarzekał się, że dowiedział się o tym w momencie, gdy został złożony wniosek o decyzję środowiskową do Urzędu Miasta przez USKOM, czyli 22 października. Dlaczego szef miasta tak mówił? Dlaczego jedno z mławskich mediów informując o śledztwie CBA zanim ta instytucja dobrze zabrała się do sprawy zaczęło już można powiedzieć wybielać włodarza miasta? Twierdząc, że CBA do Mławy najprawdopodobniej nie przyjedzie bo nie będą wydzierżawione działki pod spalarnię.

Było to w artykule tego medium pod tytułem "CBA zajęło się sprawą elektrociepłowni". Nie zapomnijmy jednak, że przewodniczący Rady Miasta nie dopuścił na sesji 23 grudnia 2013 roku do wprowadzenia pod obrady uchwały mającej zapobiec sprzedaży jednej z działek (4746) przeznaczonej pod spalarnię. Poza tym może najpierw należałoby dać popracować spokojnie tym służbom.

A oto poniżej w formie video m.in. wspomniana wypowiedź burmistrza dotycząca tego co twierdził na temat swojej wiedzy o spalarni.

Poniżej zaś załącznik dołączony do skargi, z którego można wywnioskować, że już w sierpniu burmistrz wiedział o tej inwestycji.

 

Zastanawia więc to, że jeśli burmistrz miał aż tak wielką chęć poinformowania społeczeństwa na temat spalarni, jak wielokrotnie twierdził, to dlaczego tego nie zrobił chociażby na wrześniowej, czy październikowej sesji? A zrobił to w listopadzie publikując nawet nie od razu na stronie informacyjnej Urzędu Miasta tylko na stronie BIP. Tego m.in. właśnie, czyli braku poinformowania społeczeństwa w odpowiednim czasie dotyczy skarga złożona przez przewodniczącego osiedla Tomasza Chodubskiego. Oto co mówi sam Tomasz Chodubski na ten temat i informuje dlaczego dopiero teraz złożył pisemną skargę

- Podczas XXXIV sesji Rady Miasta Mława poinformowałem o  zgłoszeniu skargi na nienależyte działanie i naruszenie słusznych interesów mieszkańców Mławy przez burmistrza Sławomira Kowalewskiego. Ostatecznie zredagowałem ją  po uzyskaniu z Urzędu Miasta Mława dokumentów dotyczących negocjacji w sprawie wydzierżawienia prywatnej spółce ZUK "USKOM" miejskich działek pod elektrociepłownię, po szczegółowej analizie strategicznych planów miejskich, powiatowych i wojewódzkich. W formie pisemnej złożyłem ją 8 stycznia 2014 r. -wyjaśnia Chodubski. W skardze do Rady Miasta Mława stwierdziłem, że Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski prowadził od lipca 2013 do listopada 2013 roku nienależyte działanie, które naruszyło słuszne interesy mieszkańców Miasta Mława. Zbyt późno i niepełnie poinformował Radę Miasta, mieszkańców Mławy o trwających przygotowaniach do inwestycji o charakterze szczególnie uciążliwym dla mieszkańców i środowiska. Wspierał inwestycję, która jest zbędna do zaspokojenia potrzeb Miasta Mława, służącą głównie interesom jednej firmy kosztem dobra i pomyślności ogółu mieszkańców Mławy, uderzającą w efektywność rozwoju miejskiej spółki PEC. Wspierał inwestycję mogącą stanowić zagrożenie dla ochrony przyrody, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, uderzającą w promocję Miasta Mława. Burmistrz bez upoważnienia Rady Miasta Mława, podejmował działania na rzecz przedsięwzięcia nieuwzględnionego w strategicznych planach miejskich, powiatowych i wojewódzkich.

Zastanawia tylko jak do tej skargi podejdzie Rada Miasta?. Przecież większość stanowi koalicja rządząca. To można powiedzieć oni "rozdają karty".

 

A oto poniżej cała treść skargi i załączniki

Mława, 8 stycznia 2014 roku

Tomasz Chodubski

ul. Zachodnia 19

O6 - 500 Mława

Rada Miasta Mława

Na podstawie art.63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego

składam skargę na nienależyte działanie i naruszenie słusznych interesów mieszkańców Mławyw okresie od lipca 2013 do listopada 2013 roku przez Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego. Przejawiało się to następująco:

1) Burmistrz zbyt późno i niepełnie poinformował Radę Miasta, mieszkańców Mławy
o trwających przygotowaniach do inwestycji o charakterze szczególnie uciążliwym dla mieszkańców i środowiska.

Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP i art. 11 b ustawy o samorządzie gminnym działalność organów gminy jest jawna
i obejmuje ona w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji. Ograniczenie jawności może wynikać jedynie z ustaw. Art.,15 ustawy o samorządzie gminnym stwierdza, że organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy. Natomiast
§ 28. Statutu Miasta Mława nakłada na Burmistrza obowiązek składania sprawozdania ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. § 59 Statutu Miasta Mława określa, że przedmiotem działania Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych są sprawy promocji i ochrony zdrowia, natomiast przedmiotem działania Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska są sprawy gospodarki mieniem, budownictwa, zagospodarowania przestrzennego i geodezji, ochrony środowiska, przyrody. Art. 17 ustawy
o samorządzie gminnym zobowiązuje dowspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

Burmistrz Miasta Mława w okresie od lipca 2013 do listopada 2013 roku prowadził korespondencję z firmą USKOM Sp. z o.o. dotyczącą wydzierżawienia miejskich działek celem rozpoczęcia na nich prywatnej inwestycji, polegającej na wybudowaniu elektrociepłowni. W Studium zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława działki te są przeznaczone na miejskie usługi komunalne.

W tym okresie odbyły się cztery sesje Rady Miasta Mława: XXX (30 lipca b.r.), XXXI (27 sierpnia b.r.), XXXII
(13 września b.r.) i XXXIII (22 października b.r.). Przed każdą sesją obradowały komisje Rady Miasta, które zajmują się problematyką związaną z tą inwestycją: Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja ds. Rodziny i Spraw Społecznych, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

Burmistrz Sławomir Kowalewski na żadnej z tych sesji i komisji Rady Miasta nie informował: o wnioskach USKOM-u
w sprawie wydzierżawienia działek miejskich, o toczących się negocjacjach, o tym, że dotyczyły one inwestycji prywatnej na gruntach miejskich przeznaczonych pod miejskie usługi komunalne, o przygotowaniach do zawarcia umowy dzierżawy 3 miesięcznej już z uwzględnieniem konieczności przekształcenia jej w 10-letnią, o zamiarach spółki USKOM zajmującej się zagospodarowywaniem odpadów pobudowania elektrociepłowni zlokalizowanej przy ul.Płockiej, o tym, że miałaby ona „dostarczać ciepło na potrzeby miejskiej sieci cieplnej oraz energię elektryczną”,
o mocy elektrociepłowni 20 MW, a elektrycznej 5MW, o przygotowaniach do inwestycji szczególnie uciążliwej dla mieszkańców, o ogromnej skali tej inwestycji [Załączniki nr 1,3-9], mogącej pod względem finansowym wynosić nawet 100 – 200 mln zł.

Szczególnie zabrakło upublicznienia tych informacji podczas XXXIII sesji RM w dniu 22 października 2013 roku., podczas której informowano o stanie zanieczyszczenia powietrza, a następnie radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Mławy. Burmistrz zasugerował tylko, że ciepło produkowane przez mławski PEC może być tańsze, że za kilka lat stanie się konkurencyjne, że np. zainteresuje deweloperów przyłączeniem się do sieci miejskiej. Ten enigmatyczny charakter wypowiedzi Burmistrza stał się zrozumiały dopiero podczas tzw. rozprawy administracyjnej w dniu 21 listopada
2013 r. Główną, zaprezentowaną wówczas argumentacją Burmistrza wspierającą jego zainteresowanie rozważenia budowy zakładu utylizacji termicznej odpadów w formie elektrociepłowni, stała się teoretyczna możliwość zakupu tzw. taniego ciepła od firmy USKOM. Podobnie na nowo można zrozumie
ć szczególne akcentowanie wtedy zagrożeń wynikających ze spalania przez niektórych mieszkańców szkodliwych odpadów, na tle emisji spalin samochodowych. Podczas wypowiedzi Burmistrza, wynajętego przez Niego eksperta i autorów Raportu oddziaływania na środowisko, pozytywnie porównywano utylizację termiczną odpadów w elektrociepłowni na tle spalania odpadów w piecach domowych. Lepiej można również zrozumieć czas podjęcia uchwały o Planie gospodarki niskoemisyjnej. Może to być ważny warunek do pozyskania przez firmę USKOM potężnych środków publicznych, podobnie jak i na miejskie inwestycje, poprzez aplikację o środki unijne przeznaczone na ochronę środowiska, jak i z NFOŚ.

Jedyną upublicznioną informacją przed 14 listopada 2013 r. było umieszczenie 12 września 2013 r. na stronach BIP wykazu działek do wydzierżawienia [Załącznik nr 5]. Wykaz obejmował działki o różnej lokalizacji nie tylko związane
z tą inwestycją. Zawierał on informacje o numerach działek, ulicy, powierzchni i przeznaczeniu: usługi. Niepowszechnie uczęszczane miejsce umieszczenia i schematyczne dane nie pozwalały, bez dodatkowych informacji, zorientować się o szczególnym przeznaczeniu tych działek.

Dopiero 14 listopada 2013r. burmistrz Sławomir Kowalewski umieścił na stronach BIP informację o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni opalanej paliwem alternatywnym, na działkach
o nr ewid. 4744, 4745, 4746, 624/14, 624/15, 624/16 obręb 10 Miasto Mława przy ul. Płockiej w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonego na wniosek Zakładu Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o. ul. Płocka 102 06-500 Mława. Poinformował również, że
w dniu 21 listopada 2013 r. będzie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa. Jednak na miejskiej stronie ogólnoinformacyjnej, realnie docierającej do mieszkańców, informacja ta pojawiła się dopiero
18 listopada 2013 r. Warto nadmienić, że przed 18 listopada b.r. na miejskich stronach informacyjnych i profilu społecznościowym na FB ukazywały się liczne wzmianki o różnych wydarzeniach, nawet takich, których Burmistrz nie był organizatorem. Stąd podczas zwołanej rozprawy administracyjnej, po licznych uwagach zgromadzonych mieszkańców o niedopełnieniu właściwego poinformowania ich, Burmistrz sam uznał, że nie będzie miało ono charakteru rozprawy administracyjnej, a tylko spotkania informacyjnego.

Również podczas spotkania informacyjnego burmistrz Sławomir Kowalewski nie poinformował, że co najmniej od
19 sierpnia 2013 r. posiadał wiedzę o zamiarze USKOM-u budowy w Mławie inwestycji o szczególnie uciążliwym dla mieszkańców i środowiska charakterze, czyli dużej elektrociepłowni [Załącznik nr 4]. Nie poinformował o szczegółach swoich negocjacji mających na celu wydzierżawienie prywatnej firmie USKOM miejskie działki przeznaczone na miejskie usługi komunalne pod tę inwestycję [Załączniki nr 1, 3-9]. Przeciwnie, starał się wywołać wrażenie, że momentem uzyskania przez Niego wiedzy o tym przedsięwzięciu, był 22 października 2013 r. - złożenie wniosku
o wydanie decyzji administracyjnej, a szczególnie po jego uzupełnieniu 6 listopada 2013 r.

Burmistrz zwołując na 21 listopada 2013 r. tę tzw. rozprawę administracyjną nie zaprosił bezpośrednio inwestora. Co gorsza, w trakcie spotkania błędnie wskazywał ekspertów prezentujących Raport oddziaływania na środowisko, jako reprezentantów inwestora. Stąd trudność dla mieszkańców uzyskania wielu danych ważnych do zorientowania się
o inwestycji. Reprezentanci firmy stale unikają bezpośredniej rozmowy z mieszkańcami i ich reprezentantami
(tzw. rozprawa administracyjna, sesje Rady Miasta Mława, audycja w RDC), a uruchamiają jednostronną medialną akcję promocyjną.

Z racji braku informacji przed 14 listopada 2013 r., a później zniekształconej i niepełnej o inwestycji USKOM-u Burmistrz Miasta Mława nie wywiązał się z obowiązku informowania Rady Miasta o swojej bieżącej działalności. Szczególnie te informacje były potrzebne Radzie Miasta przy podejmowaniu 30 lipca 2013 r. uchwały umożliwiającej sprzedaż działki nr 4746 przy ul.Płockiej [Załącznik nr 2], którą zainteresowany jest USKOM. Burmistrz już formalnie od 24 lipca wiedział o zamiarze USKOM-u wydzierżawienia kolejnych przylegających do niej działek miejskich:
4744 i 4745, a komentarz z 29 lipca 2013 r. do wniosku firmy wskazuje na wstępną zgodę Burmistrza na przedsięwzięcie. Miał świadomość jego skali skoro interesował się jego koncepcją [Załącznik nr 1]. O posiadaniu znaczącej wiedzy Burmistrza, również poza dokumentacyjnej, świadczy to, że w swoim piśmie z 1 sierpnia 2013 r., niezależnie od treści wniosku USKOM-u wiedział, że na miejskiej nieruchomości będą wznoszone budynki
i urządzenia [Załącznik nr 3]. Po przedłożeniu 19 sierpnia 2013 r. przez USKOM ogólnikowej koncepcji, Burmistrz nie poprosił o pisemny bardziej szczegółowy opis przedsięwzięcia, szczególnie jego uwarunkowań techniczno – ekonomicznych i koncepcji zagospodarowania terenu, mimo gotowości firmy do przedłożenia szczegółów.
Nie uczynił tego mimo, że firma ujawniła zamiar dostarczania ciepła do miejskiej sieci [Załącznik nr 4].

Burmistrz nie informując, oraz nie konsultując merytorycznie z Zarządem PEC S.p. z o.o., podejmował przygotowania do wydzierżawienia gruntów na rzecz prywatnej elektrociepłowni mimo, że miałaby ona produkować ciepło na rzecz miejskiej sieci ciepłowniczej, którą ta miejska spółka administruje.

Prezentowanie przez Burmistrza argumentów elektrociepłownią na paliwo alternatywne, zamiast za miejską unowocześnioną ciepłownią węglową świadczy, że taką wiedzę Burmistrz mógł uzyskać podczas bezpośrednich spotkań z ekspertami, czy wyjazdów studyjnych mogących służyć poznaniu technologii przetwarzania odpadów, utylizacji termicznej odpadów. Jednoznacznie widać podczas tzw. rozprawy administracyjnej, wystąpień na sesji Rady Miasta, czy wywiadów dojrzale ukształtowaną wiedzę o problematyce elektrowni kogeneracyjnych, szczególnie opartą na doświadczeniach duńskich i niemieckich.

Trudno się też dziwić umieszczeniu przez USKOM w swoim Raporcie oddziaływania na środowisko zgłoszonego Burmistrzowi 22 października 2013 r. planu pobudowania przez PEC przyłącza do elektrociepłowni USKOM-u, skoro Burmistrz wcześniej wstępnie akceptował wydzierżawienie miejskich działek pod tę inwestycję mającą dostarczać ciepło do miejskiej sieci, a negocjował tylko treść umowy [Załączniki nr 6,8].

Rada Miasta powinna podczas sesji w dniu 22 października 2013 r., nie tylko enigmatycznie, poznać wszystkie okoliczności stanowiące podstawę do przyjmowania uchwały o rozpoczęciu opracowywania Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Lekceważeniem Rady Miasta ze strony Burmistrza było to, iż podczas sesji 27 listopada 2013 r. nie przedstawił wszystkich okoliczności tej inwestycji. Szczególnie poprzez dialog z miejskim radcą prawnym, skupił się na tworzeniu wrażenia, że ta problematyka w Jego działaniach pojawiła się dopiero 22 października 2013 r. Podkreślał jedynie, że nie wydzierżawił działek 4744 i 4745, dziwił się oburzeniu mieszkańców, również skierowanemu wobec Niego.

W różnej formie już od kilku miesięcy Burmistrz uzyskiwał informacje o inwestycji USKOM-u. Niestety do mieszkańców ta wiedza, i to niepełna, zaczęła dopiero docierać po 14 listopada 2013 r., a tak naprawdę od
21 listopada 2013 r. Postawiło to mławian w bardzo trudnej sytuacji. Wynika to z nowości problematyki przemysłowej utylizacji odpadów w Polsce. Dopiero od 2001 roku działa jedna, już technologicznie przestarzała, spalarnia odpadów w Warszawie. Z kilku zainteresowanych miast, tylko 6 -7 i to dużych, zdecydowało się pobudować spalarnie, celem utylizacji wytwarzanych u siebie odpadów. Całkowicie nową technologią jest utylizacja odpadów
w elektociepłowniach kogeneracyjnych, jednak wyjątkowo kosztowną. Z samej zasady wymaga to specjalistycznej wiedzy. Nie da się jej osiągnąć bez dużej ilości czasu, rzetelnych informacji ze strony organów władzy publicznej
i inwestora. Potrzebne to jest również do podjęcia działań organizacyjnych, aby skutecznie artykułować potrzeby mieszkańców wobec tego problemu. Jednoznacznie zostało to przez Burmistrza utrudnione.

Trudno się dziwić zaniepokojeniu społecznemu, różnym przypuszczeniom, gdyż przed 27 listopada 2013 r. dokonywane były przez spółkę USKOM i Burmistrza ważne ustalenia dotyczące nieruchomości miejskich
i przygotowania do lokalizacji na nich elektrociepłowni przez zakład zajmujący się zagospodarowaniem odpadów,
o których nie była informowana Rada Miasta. Jak można się nie niepokoić, gdy w październiku przedstawia się zły stan zanieczyszczenia powietrza, szczególnie akcentując jako powód spalanie nieokreślonej ilości odpadów przez niektórych mieszkańców? W listopadzie okazuje się natomiast, że „antidotum” na to ma być budowa zakładu spalającego w Mławie stukrotnie większe niż dotychczas ilości dodatkowo przywożonych odpadów celem ich termicznej utylizacji. Efektem będzie nie tylko utylizacja odpadów oraz produkcja energii cielnej i elektrycznej, stanowiących źródło dochodu dla USKOM-u. Zakład będzie wytwarzał ogromne ilości szczególnie niebezpiecznych odpadów z żużli i pyłów z filtrów, pomimo zabezpieczeń i tak wprowadzi nowe ilości i rodzaje zanieczyszczeń do atmosfery, w tym metale ciężkie. Wyprodukuje ciepło zbędne z punktu potrzeb miejskiej sieci ciepłowniczej, albo zastąpi znacząco unowocześnione kotły węglowe PEC spalające ok. 4 tys. ton węgla, niesprawdzoną w Polsce technologią spalania 50 tys. ton paliwa alternatywnego złożonego z plastiku, szmat i innych palnych odpadów

2) Wspieranie przez Burmistrza inwestycji, która jest zbędna do zaspokojenia potrzeb Miasta Mława, służącej głównie interesom jednej firmy kosztem dobra i pomyślności ogółu mieszkańców Mławy, uderzającej w efektywność rozwoju miejskiej spółki PEC.

Art. 16. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, żeogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. Art. 6. ustawy o samorządzie gminnym podkreśla, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Natomiast zgodnie z art. 29a. tej ustawy Burmistrz objął urząd Burmistrza Miasta Mława poprzez złożenie wobec Rady Miasta Mława uroczystego ślubowania dochowania wierności prawu, sprawowania powierzonego mu urzędu tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców Mławy.

Inwestycja ZUK „USKOM” jest zbędna z punktu widzenia potrzeb mieszkańców Mławy. Miasto nie produkuje ogromnej ilości odpadów. Do jego kompetencji nie należy zapewnienie utrzymywania i regionalnego składowiska odpadów. Dlaczego mieszkańcy Mławy mieliby ponosić koszty maksymalnego rozwoju prywatnej firmy sprowadzającej coraz większe ilości odpadów, również spoza regionu, być może chcącej szybko podnieść swoją wartość rynkową poprzez inwestycję, którą sfinansuje głównie z pozyskania publicznych środków, czy to w postaci eurofunduszy, czy preferencyjnych kredytów, np. z NFOŚ. Miasto Mława potrzebuje rozbudowy swojej własnej infrastruktury komunalnej: drogowej, zwłaszcza budowy obwodnic, rozbudowy sieci kanalizacyjnej, gazowej, a nie jej ograniczania do tzw. obszaru metropolitarnego. Żeby poprawić stan ochrony środowiska, mieszkańcy potrzebują wsparcia w docieplaniu domów, w instalacji nowocześniejszych pieców i instalacji ciepłowniczej. Potrzebują konsekwentnej polityki prowadzącej do zmniejszenia wytwarzania w Mławie śmieci, stabilnych zachęt do ich segregacji. Nie służy temu wytwarzanie ogromnej ilości szkodliwych żużli i pyłów z filtrów.

Miejska spółka PEC, która produkuje i dystrybuuje energię cieplną, wytwarza wystarczającą ilość ciepła, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców. W Mławie spada zapotrzebowanie na energię cieplną z miejskiej sieci dzięki docieplaniu budynków wielorodzinnych, zakładaniu mierników ciepła i wymianie sieci ciepłowniczej. Wskutek zainstalowania nowych sprawniejszych kotłów, prawie o połowę (2 tys. ton) spadło zużycie węgla. Znacząco zmniejszyła się emisja zanieczyszczeń z miejskich ciepłowni wskutek: mniejszego zapotrzebowania na produkcję ciepła, zamknięcia części kotłowni węglowych, zmniejszenia strat na przesyle i u odbiorców, nowocześniejszym kotłom i zainstalowaniu filtrów. Centralna Kotłownia na Os. Sienkiewicza posiada bardzo wysoki 45 metrowy komin dokonujący dużego rozproszenia emitowanych zanieczyszczeń. Do pojawienia się koncepcji elektrociepłowni USKOM-u nie było realnego zagrożenia dla funkcjonowania i rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego.

Szczególnym argumentem Burmistrza wobec pozytywnego przedstawiania przez Niego inwestycji komercyjnej firmy ZUK „USKOM”, było podkreślanie korzyści z możliwości zakupu przez PEC potencjalnie taniego ciepła wytwarzanego podczas termicznej utylizacji odpadów. Trudno ocenić wiarygodność USKOM-u z racji tego, że już jego poprzednia inwestycja: biogazownia na wysypisku k. Mławy, miała wytwarzać ciepło wystarczające do ogrzania nie tylko małego zakładu produkcyjnego, ale i 10 tys. mieszkań.

Burmistrz chcąc udowodnić potrzebę budowy kogeneracyjnej elektrociepłowni, i uzasadnić zaprzestanie produkcji jej w kotłowni na Os. Sienkiewicza, rozpoczął od tzw. rozprawy administracyjnej znaczącą krytykę funkcjonowania PEC, szczególnie wysokości naliczanych stawek opartych na znanych Mu wcześniej regułach. Dokonywał tego powołując się na ściśle teoretyczne ceny ciepła nabywanego od USKOM-u. Takie uproszczenie nie uwzględnia kosztów dystrybucji, kosztów modernizacji sieci i leasingu nowych kotów PEC, swobody prywatnej firmy w przedstawianiu oferty sprzedaży i jej późniejszej zmiany. Instrumentalne krytykowanie PEC wzburzyło nie tyko mieszkańców zaniepokojonych przyszłością miejskiej spółki ale i jego pracowników.

3) Wspieranie przez Burmistrza inwestycji mogącej stanowić zagrożenie dla ochrony przyrody, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, uderzającej w promocję Miasta Mława.

Zgodnie z art. 7. ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania te obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę,kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, wysypisk, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej
i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, zieleni gminnej i zadrzewień,
cmentarzy gminnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej promocji gminy, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych, współpracy ze społecznościami lokalnymi.

Inwestycja zlokalizowana przy ul. Płockiej uderza w harmonijny rozwój przestrzenny Mławy. Umieszcza potężną kotłownię w części Mławy, gdzie nie ma zagrożenia brakiem energii cieplnej. Stanowi ona kolejne źródło uciążliwości dla mieszkańców, obok oczyszczalni ścieków, czy przemysłowych kurników w gminie Wiśniewo. Przy procesach emigracji młodzieży, starzeniu się społeczności mieszkańców Mławy, uderza w atrakcyjność nabywania nieruchomości, szczególnie na obszarach przylegających do zakładu utylizacji termicznej odpadów.

Przy istniejących problemach ze stanem zanieczyszczenia powietrza, powstaje nowe znaczące źródło emisji zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich. Prowadzi do wytwarzania potężnej ilości nowych odpadów, a jako nowość doprowadza do uzyskiwania 2 tys. ton niebezpiecznych odpadów, nieporównywalnych z dotychczasową masą wytwarzanych w Mławie takich odpadów. Stwarza problem ich szkodliwego oddziaływania na mieszkańców
i środowisko. Wynika to nie tylko z ich składu chemicznego, ale z ich wysokiej temperatury ułatwiającej ulatnianie, trudności zapewnienia właściwego składowania i bezpiecznego transportu specjalistycznymi pojazdami
(np. cysterny). Nie jest jasno wskazane miejsce ich docelowego wywożenia. Taka inwestycja w kłopotliwy sposób może oddziaływać na naturalne cieki wodne i wody gruntowe.

Inwestycja ta spowoduje dodatkowe obciążenie zużytego wiaduktu w Modle, zwiększy uciążliwy ruch samochodów ciężarowych dowożących codziennie ogromną masę paliwa z odpadów oraz wywożących niebezpieczne żużle i pyły powstałe wskutek ich utylizacji termicznej. Będzie to się odbywało na głównej arterii wlotowej do Mławy od strony Warszawy.

To kolejne ryzyko związane z zagrożeniem obciążenia ściekami przemysłowymi miejskiej oczyszczalni ścieków. Przy jej przestarzałych, niewystarczających mocach technologicznych, uderza to w możliwości rozbudowy instalacji kanalizacyjnych dla mieszkańców.

Na terenie Miasta Mława znajdują się liczne zakłady utylizacji odpadów (wraków samochodowych, medyczne, olei…), a przede wszystkim regionalne składowisko odpadów. Już one stwarzają problemy negatywnego oddziaływania na środowisko i mieszkańców. Z racji niedawnej rozbudowy wysypiska odpadów na terenie Miasta Mławy
i pobudowania tam biogazowni, mimo planów produkcji ciepła do ogrzania 10 tys. mieszkań i małego zakładu produkcyjnego, nie stało się widocznym źródłem korzyści dla mławskiej społeczności.

Podobnie i ta najnowsza inwestycja, która wzbudziła zainteresowanie i wsparcie Burmistrza, stanowić będzie źródło prywatnych korzyści dla firmy USKOM i podmiotów z nią powiązanych kosztem pogorszenia warunków życia, w tym zdrowia mieszkańców.

Zamiast coraz lepiej wykorzystywać infrastrukturę sportowo – rekreacyjną znajdującą się na terenie Mławy, mieszkańcy będą niepokoić się o stan zdrowia swój i swoich bliskich. Oczywiste zastanawianie się nad jakością filtrów, ich właściwą eksploatacją, wpływem metali ciężkich na zdrowie, będzie psuło osobom starszym i rodzicom
z dziećmi przyjemność spacerowania po bardzo ładnym parku, czy odnowionym Rynku. Zaniepokojenie społeczne pogłębiło odsuwanie przez Burmistrza upublicznienia informacji o uciążliwej inwestycji USKOM-u., trwające wcześniej przekształcenia geodezyjne i własnościowe gruntów na terenach przewidzianej lokalizacji. Psuje to zaufanie do instytucji publicznych, utrudniło samoorganizowanie się mieszkańców, będącego podstawą kapitału społecznego.

Trudno będzie Mławie utrzymać wrażenie miejscowości atrakcyjnej turystyczno – rekreacyjnie, pożądanego miejsca do mieszkania, ze zlokalizowanym na terenie miasta dużym zakładem utylizacji odpadów. Inaczej niż zakład LG, który działa promocyjnie na ściąganie nowych inwestorów i na osiedlanie się w Mławie. Obecny projekt USKOM-u, wsparty przez Burmistrza, będzie również znany, niestety jako nietypowa lokalizacja w małym mieście zakładu utylizacji odpadów pochodzących z różnych miejscowości. Trudno oczekiwać, że będzie to dobrze promowało Mławę.

4) Podejmowanie przez Burmistrza bez upoważnienia Rady Miasta Mława, działań na rzecz przedsięwzięcia nieuwzględnionego w strategicznych planach miejskich, powiatowych i wojewódzkich.

Zgodnie z art. 15. ustawy o samorządzie gminnym to Rada Miasta ustanawia lokalne prawa, na podstawie art. 18 nie tylkoustala wynagrodzenia Burmistrza, ale stanowi o kierunkach jego działania oraz przyjmuje sprawozdania z jego działalności.Natomiast zgodnie z art. 31. tej ustawy Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy. Upoważnienie do działania Burmistrza określają miejskie dokumenty strategiczne, a wspomagają powiatowe i wojewódzkie.

W dotychczas przyjętych przez Radę Miasta Mława dokumentach nie ma żadnego upoważnienia dla Burmistrza dla podejmowania działań wspierających powstanie prywatnej elektrociepłowni (kogeneracyjnej na paliwo alternatywne) na miejskich działkach przeznaczonych pod miejskie usługi komunalne.

Studium zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława przeznacza działki: 4746, 4745, 4744 pod miejskie usługi komunalne, czyli nie daje swobody ich dysponowania na rzecz podmiotów zewnętrznych.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mława do 2015 roku nie uwzględnia potrzeby budowy nowej dużej elektrociepłowni opalanej paliwem alternatywnym. Natomiast w Planie wspomniane jest o istnieniu koncepcji rozbudowy Centralnej Ciepłowni, w przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z ciepła sieciowego, poprzez wyposażenie jej w energetyczny blok gazowy z wysokosprawną kogeneracją.

Strategia Rozwoju Miasta Mława do 2015 roku jest dokumentem nadrzędnym względem innych dokumentów planistycznych
i dotyczących rozwoju, dokumentem stanowiącym podstawę lokalnej polityki rozwoju. Analiza SWOT w Strategii nie dostrzega problemów związanych ze źródłami ciepła dla PEC. Również przyjęte w Strategii działania służące realizacji celów rozwojowych nie przewidują potrzeby budowy nowej elektrociepłowni zaopatrującej miejską sie
ć ciepłowniczą. Z obszaru gospodarki komunalnej jako priorytet wskazuje natomiast potrzebę uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie Aglomeracji Mława.

Natomiast można dostrzec sprzeczność tego przedsięwzięcia z wizją rozwoju Mławy zawartą w Strategii. Niezaplanowana i niezapisana w aktualnej Strategii idea budowy na terenie Mławy elektrociepłowni opalanej paliwem alternatywnym wytwarzanym z odpadów w zdecydowanej większości pochodzących spoza Mławy, a za których utylizację Miasto Mława nie ponosi odpowiedzialności, podważy wiele elementów pożądanego obrazu sytuacji miasta w 2015 roku. Mława nie będzie mogła być miastem: zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zapewniającym mieszkańcom dobre warunki życia, atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów, realizującym programy z zakresu ochrony środowiska, o minimalnym bezrobociu, bezpiecznym, dbającym o walory naturalne i kulturowe miasta.

Plan gospodarki odpadami dla Miasta Mława na lata 2011 – 2018 wyznaczył cele w gospodarce odpadami
z następującą hierarchią sposobów postępowania z nimi: znaczne zmniejszenie ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania, oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, przy jednoczesnym uniknięciu wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby; zachęcanie do ponownego użycia, a w stosunku do odpadów, które są nadal wytwarzane, zmniejszenie ich właściwości niebezpiecznych, tak aby stanowiły możliwie najmniejsze zagrożenie; tworzenie preferencji w celu poddawania odpadów procesom odzysku, w szczególności recyklingu. Z każdym z tych sposobów elektrociepłownia na paliwo alternatywne jest sprzeczna.

Inwestycja ta sprzeczna jest również z następującymi przyjętymi strategiami zmierzającymi do minimalizacji ilości odpadów oraz zmniejszania ich szkodliwości: strategia rozcieńczania, polegająca na zmniejszaniu stężenia zanieczyszczeń i odpadów; strategia „3 x R" - zapobieganie powstawaniu odpadów, poprzez ustalenie hierarchii postępowania z nimi: redukcja (ang. reduce) — ograniczanie produkcji odpadów, rekonsumpcja (ang. reuse) — ponowne użycie zasobów, potencjalnych odpadów i recykling (ang. recycle) — przeważnie odpadów jako zasobów do wtórnego użytku.

Plan wskazuje szereg szczegółowych sposobów w zakresie optymalizacji transportu odpadów, czyli zmniejszenia jego uciążliwości i zwiększenia efektywności ekonomicznej. Trudno uznać za zgodną z Planem propozycję przywożenia na teren Mławy kilkakrotnie większej masy odpadów niż wytwarzają jej mieszkańcy i wywożenie ogromnej masy, niewytwarzanych wcześniej w tej ilości, niebezpiecznych żużli i pyłów z filtrów z zakładu utylizacji termicznej odpadów.

Plan ten uwzględnił to, że odpady ulegające biodegradacji (zawarte w odpadach komunalnych zebranych jako zmieszane, a także zebrane selektywnie - odpady tzw. zielone, papier i tektura, drewno) będą poddawane procesom odzysku w zakładzie biostabilizacji odpadów terenie gminy Wiśniewo. Zapowiada, że będzie z nich formowane paliwo alternatywne, przeznaczone do wykorzystania w cementowniach, a nie utylizowane termicznie na terenie Mławy.

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Mława nie przewiduje braków ciepła dla miejskiej sieci ciepłowniczej, chociażby z powodu spadku zapotrzebowania na energię cieplną. Nie określa potrzeby zastąpienia pozyskiwania ciepła z węgla paliwem alternatywnym uzyskiwanym z odpadów. Nie daje upoważnienia do zmiany sposobu pozyskiwania energii cieplnej dla miejskiej spółki PEC oraz dla poszukiwania zewnętrznego zaopatrzenia w ciepło. Natomiast założono w nim, że w perspektywie kilku lat centralna kotłownia C-1 zostanie wyłączona z eksploatacji, natomiast odbiorcy podłączeni do miejskiego systemu ciepłowniczego zasilanego z tej kotłowni zostaną podłączeni poprzez nowe magistrale ciepłownicze do nowej centralnej kotłowni zlokalizowanej na terenie dzielnicy przemysłowej (ul. LG Electronics, ul. Instalatorów, rejon VI), która będzie opalana zarówno węglem, jak i biomasą. Spowodowane to jest tym, że największe szczytowe zapotrzebowanie na moc cieplną będzie występowało w per­spe­ktywie w rejonie przemysłowym, czyli rejonie bilansowym nr VI.

W Planie przyjęto założenia, że na obszarze Miasta Mława głównymi nośnikami energii cieplnej będą: węgiel i koks; gaz ziemny GZ-50; biomasa (odpady drzewne, rośliny energetyczne, granulat, brykiety) i biopaliwa (biogaz, ekopal, biodiesel, itp.). Uzupełniającymi nośnikami ciepła będą olej opałowy, gaz płynny LPG oraz źródła energii odna­wialnej wyko­rzy­stujące zasoby energii słonecznej (głównie kolektory słoneczne) i energię elektryczną (głównie pompy ciepła). W ogóle nie uwzględniono natomiast paliwa alternatywnego RDF.

Wieloletni Plan Inwestycyjny-lista zadańz podziałem nalatai źródła finansowania w latach2006-2013 dla Miasta Mława nie przewiduje budowy zarówno elektrociepłowni, jak i przyłącza wzdłuż ul. Płockiej do sieci ciepłowniczej.

Miejska spółka PEC działa zgodnie z Planem modernizacji PEC. W 2010 roku zakończono wymianę 2 kotłów WML
w Centralnej Ciepłowni na kotły o większej mocy, z automatyką i zainstalowaniem ekonomizerów. W najbliższej przyszłości wdrażany będzie proces zastąpienia ciepłowniczych węzłów grupowych węzłami kompaktowymi oraz dalsza modernizacja sieci przesyłowych. W celu ograniczenia niskiej emisji, szczególnie tlenków azotu, planowana jest
w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym likwidacja małych kotłowni gazowych w budynkach szkół ponadgimnazjalnych
i innych obiektach, których właścicielem jest Starostwo. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z ciepła sieciowego, istnieje koncepcja rozbudowy Centralnej Ciepłowni i wyposażenia jej w energetyczny blok gazowy z wysokosprawną kogeneracją. Plan nie przewiduje likwidacji Centralnej Ciepłowni i zastąpienia jej nabywaniem ciepła od prywatnej firmy. Nie przewiduje budowy
przyłącza wzdłuż ul. Płockiej do sieci ciepłowniczej.

Program Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mławskiego na lata 2008-2011
z uwzględnieniem lat 2012-2015
nie przewiduje budowy elektrociepłowni opalanej paliwem alternatywnym RDF na terenie powiatu mławskiego jako sposobu utylizacji odpadów.

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023nie przewiduje powstania na terenie regionu ciechanowskiego zakładu termicznej utylizacji odpadów, czy to w formie spalarni odpadów, czy elektrociepłowni opalanej paliwem alternatywnym. Uwzględnia wytwarzanie w zakładzie
w Kosinach paliwa alternatywnego RDF. Plan dostrzega brak instalacji do przetwarzania odpadów zielonych
i bioodpadów - kompostownia w Zakładzie Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Mławie - Kompostownia
w Kosinach Bartosowych, gm. Wiśniewo oraz składowiska odpadów powstających w procesie MBP i pozostałości
z sortowania - składowisko w Zakładzie Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Mławie - Składowisko w m. Uniszki Cegielnia.

Żaden z przedstawionych lokalnych i regionalnych strategicznych dokumentów nie uwzględnia budowy na terenie Miasta Mława potężnego zakładu utylizacji termicznej odpadów w formie elektrociepłowni kogeneracyjnej. Burmistrz nie miał upoważnienia od Rady Miasta Mława do prowadzenia negocjacji w sprawie wydzierżawienia działek pod taką inwestycję i rozpoczęcie procedury poprzez umieszczenie wykazu działek. Szczególnie, że jak przedstawiał to inwestor, konieczna dla niego była dzierżawa 10-letnia, a przygotowywana 3-miesięczna miała ją tylko zapoczątkować [Załączniki nr 7,9]. Burmistrz uznawał, że treść 3-miesięcznej umowy miała stać się podstawą określenia treści umowy na kolejny oczekiwany przez firmę okres, prosił USKOM o zaproponowanie własnej treści zapisów do tej kolejnej umowy [Załącznik nr 8].

22 października 2013 r. USKOM złożył wniosek do Burmistrza o wydanie decyzji administracyjnej w sprawie oddziaływania na środowisko elektrociepłowni kogeneracyjnej na paliwo alternatywne wraz z raportem oddziaływania na środowisko. Naturalną konsekwencją lipcowo – listopadowych 2013 r. negocjacji było umieszczenie we wniosku prywatnej spółki lokalizacji tego obiektu również na miejskich działkach przeznaczonych pod miejskie usługi komunalne, oraz umieszczenie w raporcie zobowiązania na miejskiej spółce PEC pobudowania przyłącza wzdłuż ul. Płockiej do sieci ciepłowniczej.

Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski prowadził od lipca 2013 do listopada 2013 roku nienależyte działanie, które naruszyło słuszne interesy mieszkańców Miasta Mława. Zbyt późno i niepełnie poinformował Radę Miasta, mieszkańców Mławy o trwających przygotowaniach do inwestycji o charakterze szczególnie uciążliwym dla mieszkańców
i środowiska. Wspierał inwestycję, która jest zbędna do zaspokojenia potrzeb Miasta Mława, służącą głównie interesom jednej firmy kosztem dobra i pomyślności ogółu mieszkańców Mławy, uderzającą w efektywność rozwoju miejskiej spółki PEC.
Wspierał inwestycję mogącą stanowić zagrożenie dla ochrony przyrody, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, uderzającą w promocję Miasta Mława. Burmistrz bez upoważnienia Rady Miasta Mława, podejmował działania na rzecz przedsięwzięcia nieuwzględnionego
w strategicznych planach miejskich, powiatowych i wojewódzkich.

Tomasz Chodubski

Załączniki:

Załącznik nr 1: Pismo ZUK „USKOM” Sp. z o.o. z 24 lipca 2013 r. do Burmistrza Miasta Mława.

Załącznik nr 2: Uchwała Nr XXX/307/2013 Rady Miasta Mława z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży
                            nieruchomości komunalnej.

Załącznik nr 3: Pismo Burmistrza Miasta Mława z 1 sierpnia 2013 r. do ZUK „USKOM” Sp. z o.o.

Załącznik nr 4: Pismo ZUK „USKOM” Sp. z o.o. z 19 sierpnia 2013 r. do Burmistrza Miasta Mława.

Załącznik nr 5: Wykaz nieruchomości komunalnych z dnia 12 września 2013 r. przeznaczonych do wydzierżawienia
                           w roku 2013.

Załącznik nr 6: Pismo Burmistrza Miasta Mława z 16 września 2013 r. do ZUK „USKOM” Sp. z o.o.

Załącznik nr 7: Pismo ZUK „USKOM” Sp. z o.o. z 26 września 2013 r.

Załącznik nr 8: Pismo Burmistrza Miasta Mława z 11 października 2013 r. do ZUK „USKOM” Sp. z o.o.

Załącznik nr 9: Pismo ZUK „USKOM” Sp. z o.o. z 6 listopada 2013 r.

  • Załącznik nr 1
  • Załącznik nr 2
  • Załącznik nr 3
  • Załącznik nr 4-00001
  • Załącznik nr 4-00002
  • Załącznik nr 4-00003
  • Załącznik nr 5
  • Załącznik nr 6
  • Załącznik nr 8

Simple Image Gallery Extended

KOMENTARZE

 

Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.JEDNOCZEŚNIE UZYTKOWNICY ZAMIESZCZAJĄC KOMENTARZ OSWIADCZAJĄ, ŻE BIORĄ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI UMIESZCZONE PRZEZ SIEBIE

 

Share Button

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

MŁAWA. Był koncert i w tle promocja płyty Ingi Piwowarskiej

wtorek, 02, październik 2018 09:23
W piątek 28 września w Państwowej Szkole Muzycznej w Mławie odbył się koncert akordeonowy w... READ_MORE

MŁAWA. Miał ponad 2,5 promila alkoholu i nie miał prawa jazdy. Został zatrzymany.

czwartek, 16, kwiecień 2020 11:57
Trwają czynności mławskiej policji w sprawie nietrzeźwego kierowcy, który w organizmie... READ_MORE
013881552
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
Last Week
W tym miesiącu
W ubiegłym miesiącu
Całość
247
606
247
11459111
16612
13570
13881552

Your IP: 3.238.98.39
Server Time: 2022-09-25 06:34:39

PARTNERZY

PORTAL MŁAWA.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Mława 2011